Dotace pro školy

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007-2013. Tento program představoval v předchozím rozpočtovém období 7% podíl z celkové sumy evropských fondů pro ČR. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

OP Vzdělávání podporuje tři specifické osy.

1. Osa pro rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání je zaměřena na zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Jedná se o zvyšování kvality ve vzdělávání, o vytvoření rovných příležitostí žáků včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a o další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

2. Prioritní osa dvě je určena pro projekty, jejichž cíly jsou rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a podpora vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání. Výsledkem by měla být kreativita absolventů ve znalostní ekonomice, větší flexibilita na trhu práce a zatraktivnění podmínek pro výzkum a rozvoj.

3. Posílení základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR jako je adaptibilita a flexibilita lidských zdrojů, si klade za úkol třetí prioritní osa programu. Zahrnuje systémový rámec a podporu dalšího vzdělávání i důraz na jeho individualizaci.