Dotace doprava

Z pohledu objemu finančních prostředků představuje největší operační program z fondů EU OP Doprava (OPD) spadající do cíle Konvergence. Připraveno je pro něj 5,76 mld. eur (přibližně 162,41 mld. Kč), jež představují více jak dvacetiprocentní podíl veškerých finančních prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku navýšených o dalších 1,01 mld. eur (asi 26,8 mld. Kč) z českých veřejných zdrojů.

O podporu mohou žádat vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další.

Operační program Doprava je financován jak z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), tak z Fondu soudržnosti (FS) a jeho řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy ČR – odbor fondů EU.

OP Doprava rozděluje operační programy do 8 základních prioritních os, které posléze konkretizují tzv. oblastní podpory vymezující, jaké typy projektů je možné v rámci příslušné priority podpořit.

Následující příklady mohou být ještě změněny nebo upraveny, neboť operační programy jsou v současné době posuzovány Evropskou komisí.

Prioritní osa 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T, vyčleněno 1,61 mld. eur (28,0 % OPD)
Jedná se například o modernizaci tranzitních koridorů a rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T, zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu včetně úprav vozidel, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, vyčleněno 1,86 mld. eur (32,2 % OPD)
Zde jde například o výstavbu dalších úseků sítě TEN-T, modernizaci a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, koordinované řízení dopravního provozu, systémy zjišťující výskyt dopravní nehody apod. Dále o opatření k minimalizaci vlivů dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví jako je např. budování protihlukových zdí a valů, výměna oken u obytných domů, výstavba mostů pro migraci živočichů apod.

Prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TENT-T, vyčleněno 0,75 mld. eur (13,0 % OPD)
Týká se např. modernizace důležitých železničních uzlů, rekonstrukce železničních tratí včetně zajištění interoperability, postupná elektrizace dalších železničních tratí, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, vyčleněno 0,86 mld. eur (15,0 % OPD)
Jde například o modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě, implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy, zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze, vyčleněno 0,30 mld. eur (5,2 % OPD)
Obsahuje např. vybudování systému řízení a regulace městského silničního provozu pro optimalizaci propustnosti uzlů na hlavní uliční síti města, výstavbu nových úseků metra apod.

Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, vyčleněno 0,27 mld. eur (4,7 % OPD)
Jedná se např. o zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy řešením problémů splavnosti na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách, modernizaci říčních plavidel, podporu nových multimodálních technologií překládky apod.

Prioritní osy 7 a 8 – Technická pomoc, vyčleněno 0,11 mld. eur (1,9 % OPD)
Tyto kategorie spolufinancují aktivity spojené s řízením programu, jako jsou například platy pracovníků zapojených do řízení OPD, výběr projektů, monitoring projektů a programu, publicitu programu, podporu schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.