Dotace na podnikání

Ve strukturálních fondech Evropské unie jsou do roku 2013 připraveny desítky miliard korun, a tak se zájem podnikatelů postupně zvyšuje. Nově mohou o dotace žádat i malé firmy. Přes sliby českých i evropských úředníků se pravidla při tvorbě žádostí nezjednodušily, což výrazně komplikuje život malým firmám nebo samostatným podnikatelům. Odborníci přesto doporučují prokousat se celým papírováním, neboť subjekty, kterým byly žádosti schváleny, potvrzují, že námaha stojí za to.

Finanční zdroje chybí téměř vždy, a proto dotace z evropských fondů představují příjemný doping, i když se do projektu musí investovat zpravidla padesát procent z vlatních zdrojů. Mít dobrý podnikatelský záměr je základ, chce to však i trochu štěstí.

Jako nejčastější chyby se v žádostech objevují:

– rozpočet projektu je podhodnocený nebo naopak nadhodnocený
– popis projektu je příliš obecný, není v souladu s vyhlášeným programem
– chybí některé povinné přílohy k žádosti o dotaci nebo přílohy vykazují      formální chyby
– potřebnost projektu není dostatečně doložena např. analýza trhu, očekávaná poptávka po výstupech projektu apod.
– dostatečně není popsána zvolená technologie nebo udržitelnost projektu
– realizační tým a kompetence jednotlivých členů týmu nejsou dostatečně    popsány
– nejasný je harmonogram celého projektu i jeho záměr nebo je nesoulad mezi údaji v žádosti
– marketingová studie je nekvalitní, například popis komunikace s cílovými   skupinami, propagace výstupů, cenová politika
– špatné či nedostatečné jsou ekonomické analýzy projektu, nedostatečný je komentář vypočtených výsledků a tabulek
– projekt prezentuje nepodložená fakta, statistické údaje, parametry strojů apod

Podle odhadu bankovních institucí by na evropské peníze mohlo dosáhnout až 35 procent českých podnikatelů. Ovšem složitost žádostí a nedostatek času ze strany podnikatelů umozňuje prosperitu různých specializovaných poradenských firem, které často vznikají v rámci bankovních domů. Ty se postarají o celý řetězec procesu od vybrání vhodného dotačních programu, přes vypracování samotné žádosti až po tzv. reporting (dokládání plnění projektového záměru). Poradenské společnosti si poté účtují poplatek (success fee) až v případě schválení dotace.

Jak upozorňují odborníci, nejčastějším důvodem odmítnutí žádosti je nekvalitní a nedostatečný projektový záměr. Každý záměr musí být navíc ufinancovatelný i bez evropských peněz, a tak nemá smysl vytvářet projekt uměle pouze proto, aby  žadatel peníze z EU získal. Podnikatelé by si také měli dát pozor třeba i na chybějící podpis v příslušné kolonce formuláře nebo na předložení prosté kopie namísto kopie ověřené.

Důležitou součást projektů představují přílohy, kdy si žadatel musí ověřit, jaké přílohy se k žádosti dokládají a v jakém rozsahu a formě. Kvalitně zpracovaná příloha často přináší vyšší bodové hodnocení projektu, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost získání dotace v konkurenci s ostatními žádostmi.

Aktuální seznam výhlášených programů zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury Czechinvest. Další finanční podporu mohou podnikatelé získat v rámci regionálních operačních programů, které vyhlašují jednotlivé kraje. Proto je potřeba sledovat stránky Regionálních rad soudržnosti daného regionu.