Dotace na zateplování

Od 22. dubna bude moci podávat žádosti o dotace v programu Zelená úsporám, spíše známá jako dotace na zateplování. Od tohoto data budou rovněž k dispozici formuláře žádostí. V programu je připraveno 10 mld. Kč pro letošní rok, dalších obdobích by se celková částka měla vyšplhat až k 25 mld. Kč. K přednostem tohoto programu patří jednoduchá administrativa, nároková logika, tzn. jsou-li splněny podmínky, automaticky máte nárok na příspěvek, a nízké vedlejší náklady bez drahých energetických auditů. Atraktivitu programu v neposlední řadě podporují výše dotací, jež jsou podmíněné rozlohou v m2 podlahové plochy.

Operační program spadá pod Státní fond životního prostředí, který bude vyplácet všechny dotace. Podrobné informace jsou k dispozici na speciální zelené lince a na webových stránkách www.zelenausporam.cz. Dotace budou vypláceny běžným majitelům domů, eventuelně družstvům nebo sdružením vlastníků, obcím apod. Jedinou výjimku představují panelové domy, jichž se dotace na zateplení netýkají, nicméně podle představitelů SFŽP příspěvek na solární panely využít mohou.

V programu Zelená úsporám jsou dotace určeny na:

1. Úsporu energie na vytápění – a) komplexní zateplení obálky budovy, které vede k dosažení nezkoenergetického standardu; b) kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)

2. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu – podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu (Pro tento bod je určena jednorázová podpora 220 tisíc korun pro rodinný dům a 140 tisíc za každou bytovou jednotku v pasivním bytovém domě.

3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody – a) výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla; b) instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb; c) instalace solárně-termických kolektorů

4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

ad 1a) Na komplexní zateplení je možné získat nejvíce peněz a musí vést k dosažení úsporného nízkoenergetického standardu. Pro rodinný dům je to částka 1300 Kč nebo 1950 Kč za m2 podlahové plochy domu. Pro první příklad platí, pokud bude výsledná měrná potřeba plochy po zateplení 70 kWh/m2, ve druhém případě je nutné dosáhnout 40 kWh/m2. Tyto údaje platí pro rodinný dům, pro bytové domy jsou podmínky nastaveny odlišně (viz web SFŽP). Výhodou celého programu Zelená úsporám je tedy absence složitých výpočtů a energetických auditů. Stačí pouze výměra podlahové plochy, kterou si každý umí spočítat sám.

ad 1b) Oproti komplexnímu zateplení nemusí dílčí úpravy splňovat nízkoenergetický standard. Je jich však nutné provést několik najednou. V nabídce figuruje pět možností, z nichž se musí realizovat tři. To znamená, že se nemůže jen zateplit fasáda, ale musí se zároveň i vyměnit okna a například zaizolovat střecha s jednou výjimkou – pokud se vyměňuje zdroj vytápění. V tomto případě stačí pouze dvě z úprav. Dotace se opět poskytuje v závislosti na podlahové ploše rodinného či bytového domu. 650 Kč/m2 – realizace dvou opatření s výměnou tepelného zdroje, nebo 850 Kč/m2 – realizace tří opatření kromě tepelného zdroje.

ad 3) 31. března skončil poslední dotační program na investice do kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a solárně-termických článků. Program Zelená úsporám na něj plynule navazuje. Celkově se podmínky pro získání dodace zpřísnily (účinnost, tepelný faktor u tepelných čerpadel atd.). Stejně jako v předchozím programu na peníze nedosáhnou majitelé bytů či domů, které jsou napojené na centrální rozvod plynu a tepla, protože pro ministerstvo jsou již dostatečně ekologické.

Výhoda programu Zelená úsporám opět spočívá v tom, že nárok na dotace není podmíněn nákladným energetickým auditem. Zcela postačuje projektová dokumentace (velikost podlahové plochy) a doložení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla (podrobnosti viz zelenausporam.cz).

Jako bonus je připraveno 20 tisíc Kč za RD nebo 50 tisíc Kč za bytový dům pro ty vlastníky, jenž se rozhodnou realizovat několik opatření navíc, tj. například komplexní zateplení a zároveň výměnu tepelného zdroje.

Kromě konkrétních částek pro jednotlivé typy podpor představuje omezení datum 1. dubna. Čili akce realizované před tímto datem nebudou finančně podpořeny. Dotace budou propláceny zpětně v dohodnuté výši. Výše celkové podpory je potom pro jednoho vlatníka limitována maximální výší 30 milionů korun.